Ampliem l’activitat bàsica de LEGO Education WeDo 2.0

Avui presentem una activitat que treballem a les extraescolars de primària, amb alumnes de cinquè i sisè.

També us donarem les claus per ampliar-la a altres franges d’edat i suggeriments per incloure-la, curricularment, a l’aula.

En aquesta activitat de caire tecnològic, construirem un helicòpter amb LEGO que tindrà un motor que progamarem amb la tablet amb el propi software de LEGO.

Ens basarem en una activitat de l’aplicació LEGO Education WeDo 2.0, però la complementarem  aportant nous continguts.

Aprendrem com transmetre el moviment entre eixos amb politges i cintes mitjançant petits reptes per, finalment, poder resoldre el repte principal de transmetre el moviment del motor fins la hèlix!

La diversió, l’aprenentatge i la motivació estan assegurades!

Àmbits: STEM, Tecnologia, Programació, Enginyeria.

Curs: Educació Primària, Cicle Superior.

Durada de l’activitat: 90-120 min.

Objectius:

 • Comprendre què és un sistema de transmissió
 • Crear un robot que s’aprofita d’un sistema de politges

Material:

 • 1 WeDo 2.0 cada dos participants
 • 1 tablet cada dos participants

Vocabulari clau:

Transmissió, politges, engranatges, angles, velocitat.

Sessió:

 1. Preparació

El mestre ha de familiaritzar-se amb la caixa de WeDo 2.0, conèixer quines peces conté, com es connecta amb els dispositius mòbils i el més important, entendre les instruccions de muntatge.

   2.  Contextualització

Introduir l’activitat als alumnes per vies participatives és una eina fonamental en activitats d’aquest format. En aquest cas, enfocarem l’estudi sobre els sistemes de transmissió a partir de un exemple que tots (o gairebé tots) els participants segur que coneixen: la bicicleta.

 • Quin és el mecanisme que transforma les nostres pedalajades en rotacions de la roda?
 • Què diferencia una bicicleta amb marxes d’una sense?

Els participants han de ser capaços d’extreure que es tracta d’una corretja que transmet el moviment d’un eix (l’eix dels pedals) a un altre (l’eix de la roda). També descobriran que el que realment actua en el sistema de marxes de la bicicleta es la diferencia en la mida dels dos suports de la corretja.

A partir d’aquí farem que els participants descobreixin el perquè d’aquest mecanisme i l’existència d’altres configuracions en la transmissió de moviment per politges.

   3.  Desenvolupament

Transmissió directa:Transmissió invertida:
Transmissió directa amb reducció:Transmissió invertida a eix perpendicular:

Utilitzarem les caixes de LEGO Education WeDo 2.0 per representar aquests sistemes en forma de petits reptes, per tal que els participants vegin com funcionen realment i puguin experimentar.

Quan hagin assolit aquests reptes, buscarem una aplicació pràctica per aquests sistemes, en concret ho posarem en pràctica amb la construcció d’un helicòpter.

Amb les caixes de LEGO Education WeDo 2.0 i la seva aplicació muntarem el model d’helicopter que es troba al projecte 7 del software de LEGO Education WeDo 2.0: “Ayuda y rescate”. Un cop construït el model base proposat, els participants crearan el programa per moure, amb el motor, la politja que ens permet recollir i transportar animals en perill.

A partir d’aquí afegim una sèrie de reptes per complementar l’activitat. El gruix de l’activitat el trobarem en la següent fase de la sessió, ja que l’objectiu és que els participants siguin capaços de transformar aquest helicòpter per a què amb un sol motor es pugui moure tant la politja que tenim com les hèlix del helicopter. Per tant se les hauran d’empescar per poder transformar el moviment del motor a dos moviments diferents, on a més a més, un dels plans de rotació és perpendicular al del motor.

Peces extres necessàries per a la realització de l’ampliació:

Es donaran les instruccions de muntatge de l’helicòpter ampliat, però sense la posició de les gomes de transmissió. Per tant, hauran d’aplicar les maneres d’aplicar transformacions de moviment que han experimentat anteriorment als diferents sistemes de politges, per tal de que es moguin les dues coses a la vegada.

A continuació mostrem una imatge de com quedaria la construcció acabada.

Construcció final proposada: (Caldrà retirar les peces que formen l’hèlix de la cua)

Un cop els participants finalitzin la construcció de l’helicòpter amb la seva ampliació, aprofitarem per repassar els continguts apresos en la sessió.

 • S’hi podria aplicar alguna transmissió inversa?

En aquest cas, el que passaria és que canviaria el sentit de gir dels eixos.

 • Com afectaria aquesta modificació al moviment?

Si ens fixem en les aspes, per exemple, hauríem d’analitzar si aquestes estan inclinades i podria ser una bona excusa per estudiar l’enlairement de l’helicòpter segons la inclinació de les aspes.

 • I com podríem fer perquè la hèlix girés més ràpidament?

Podriem incorporar un sistema d’encadenament d’engranatges que ens permetés canviar (augmentar o disminuir) la velocitat de gir dels eixos.

….i com ho portem a l’aula? En aquest apartat volem fer alguns comentaris per tal de donar idees de com la sessió es podria tractar des d’un punt de vista més curricular.

 • Dins una unitat didàctica sobre les màquines simples. Treballem la dimensió de tecnologia a través del disseny i prova de màquines simples com són les politges mentre investiguen la transmissió de moviment a través de les hèlix.

Un plantejament interessant pot ser treballar-ho com un projecte d’aula, fent treball en petits grups de recerca.  Cada grup pot treballar una màquina simple i més tard compartir-ho amb la resta de la classe de manera pràctica. Així doncs, podem introduir l’helicòpter com una pràctica interessant en la que, a més del muntatge i la programació, caldria focalitzar l’interès en el moviment. És interessant doncs, arribar a construir una explicació de com es genera el moviment, com es transmet i quins mecanismes s’activen: el mecanisme de rescat que llença i recull la corda; i el moviment de les hèlix (que hipotèticament faria volar un helicòpter real).

Altres activitats amb màquines simples: la politja

 • Es podria plantejar des d’una perspectiva històrica, comparant l’evolució que els avenços en tecnologia han generat en la vida quotidiana. L’aplicació de noves tècniques, màquines i sistemes té com a resultat eines i aparells útils i més eficients. Construcció d’un eix cronològic.

En el nostre helicòpter fem servir engranatges i politges, màquines molt antigues però hi afegim un motor que relativament és més modern. A més aquest motor  el programem des d’un ordinador. Amb aquesta perspectiva seria interessant fer un viatge a través de la manera de desplaçar-se dels humans i com els avenços tècnics han influenciat en aquests canvis.

Evolució del transport en 2 minuts: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/infoekonomia/la-historia-del-transport/video/5639184/

 • Per descobrir la programació per Blocs amb l’aplicatiu LEGO Education WeDo 2.0 i poder posar a prova, aprendre i debatre les possibilitats que ens ofereix l’aplicació de programes a màquines simples.

La programació per blocs ofereix un gran ventall de possibilitats. Es tracta d’una programació intuitiva en la que es donen instruccions conscises i visuals. Amb aquesta activitat es pot treballar en grups les possibilitats que ens ofereix:  posar condicions al motor, escollir-ne el sentit de gir, la intensitat del motor, el temps de durada… tot això a través de la pràctica. Cada grup pot proposar una programació única i explicar el funcionament i quines opcions permet.

Exemple programació per blocs LEGO Education WeDo 2.0